I. Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от Активен и здрав

2. Период на Играта: 05.11.2018г. – 21.11.2018 г.

3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Активен и здрав, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Играта

6. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

• Да бъде част от Facebook групата “Активен и здрав – предизвикателства

• Успешно да се е включил в месечното предизвикателство

• Да качи своя снимка от типа “преди-след”, с която да покаже своя резултат от изпълнението на програмата в предизвикателството.

• Срокът за качване на снимка “Преди-след” е до 20.11.2018г.

• Печелившият участник ще бъдат изтеглен на томболен принцип от екипа на Активен и здрав

• Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен на 21.09.2018 г. в групата Активен и здрав – предизвикателства

•Награда: Блендер за смути, 500W, 1.5 л., стъклен съд

8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

9. Печелившите участници ще бъдат уведомени от Организатора за спечелената награда в Играта по следния начин: в групата Активен и здрав – предизвикателства или чрез лично съобщение във Facebook. Всеки печеливш участник, който желае да получи спечелената от него награда, следва да предостави на Организатора следните данни: Име, Фамилия, телефонен номер, адрес за доставка и имейл адрес. Тези данни, в случай на необходимост, ще бъдат предоставени от Организатора на съответния Партньор, осигуряващ спечелената награда. Наградите ще бъдат предоставени на печелившите участници лично от Организатора или от Партньора, който е осигурил съответната награда по начин, допълнително уговорен между съответното юридическо лице и участника. , Печелившият участник, непотърсил наградата си в десет-дневен срок от спечелването ѝ, автоматично губи правото си на нейното получаване.

IV. Лични данни 1

0. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

10.1 Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни и данни за контакт (имена и e-mail) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на срока на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците декларират, потвърждават и се съгласяват за следното:

10.2.1. Че са запознати с, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите Общи условия на Играта;

10.2.2. Че доброволно са предоставили на Организатора своите лични данни и данни за контакт;

10.2.3. Че са съгласни Организатора, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните им данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участниците декларират, че са съгласни Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, както е описано в настоящите правила или когато това е необходимо за провеждането и администрирането на Играта;

10.2.4. Че разрешават на Организатора да използва личните им данни и данните им за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволяват използването с цел информиране на различни канали за комуникация с тях, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

10.2.5. Че изрично се съгласяват техните лични данни и данни за контакт, предоставени на Организатора във връзка с провеждането и администрирането на Играта, да бъдат разкривани и предоставяни от Организатора на който и да било от Партньорите във връзка с провеждането и администрирането на Играта и получаването на спечелените награди. Участникът се съгласява, че всеки от Партньорите, на който Организатора е предоставил негови лични данни и/или данни за контакт, съгласно настоящите правила, ще има правото да ги събира, съхранява, обработва, използва за собствените си цели, разкрива и предоставя на трети лица, както е уговорено в т. 10.2.3., 10.2.4 и 10.2.5. 10.2.6. Че са запознати и са съгласни, ако бъдат обявени за печеливши участници в Играта, предоставените от тях лични данни и/или данни за контакт да бъдат обявени от Организатора или от Партньорите

12. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.11 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

13. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

14. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. 15. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет) и други. Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

16. Участниците и победителят се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.

17. Участниците се съгласяват, че Организатора може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

18. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до играта по каквито и да било причини.

19. Организаторът не носи отговорност за загуби от каквото и да е естество.